БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Хайлтын хэсэг
x Нийт 16 бичлэг байна.
УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
БО-ны салбар Бодлого, хөтөлбөрийн нэр Баталсан огноо
1 Хүлэмжийн хий “МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО” БАТЛАХ ТУХАЙ 2008-01-31
2 Хүлэмжийн хий ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2016-01-27
3 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19
4 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-06-19
5 Хүлэмжийн хий СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ 2007-01-11
6 Хүлэмжийн хий ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-11-26
7 Уур амьсгал "УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2011-01-06
8 Ус, рашаан "УС" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2010-05-20
9 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1998-04-29
10 Ой ТӨРӨӨС ОЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2015-05-14