БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж дууссан
Байгаль орчны салбар: Байгаль хамгаалал
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 1993-06-23
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: 1997 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Дугаар 106
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн зорилго нь байгаль орчны талаар төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн экологийн ухамсар, сэтгэл зүйг дээшлүүлэх орчныг бүрдүүлэх, оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Хөтөлбөрийн зорилгын хүрээнд дараахь зорилтыг тавьж хэрэгжүүлнэ.
1.Байгаль орчны бодлого, хууль тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилтийн явцыг нийтэд сурталчлан мэдээлэх
2.иргэдэд байгаль орчны бодлого чиглэлийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч, тэдний экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх
3.байгаль орчны асуудлаар олон нийтийн санал бодлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагын бодлого шийдвэрт тусгаж, байгаль орчныг хамгаалах иргэдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх
4.байгаль орчноо хамгаалах үндэсний уламжлалыг сэргээж залуу үед экологийн хүмүүжил олгох
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: Нэг дэх үе шат. 1999-2000 он. Энэ үе шатанд хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх угтвар нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Хоёр дахь үе шат. 2001-2005 он. Энэ үе шатанд хөтөлбөрийн зорилтыг ханган биелүүлнэ.
Хариуцах нэгж: Байгаль орчны мэдээлэл сурталчилгааны үндэсний зөвлөл
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 19999-2000, 2001-2005 20140623_9847_20.docx
 Буцах