БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Байгаль хамгаалал
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ТӨРӨӨС ЭКОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 1997-12-26
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Улсын Их Хурлын 1997 оны 106 дугаар тогтоол
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Байгаль орчны бодлого нь байгалийн төрх байдлыг хадгалах, Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого нь байгаль орчин, байгалийн нөөцийнхөө харьцангуй давуу байдалд тулгуурлан нөөц баялгийг нь зохистой ашиглахад зохицсон аж ахуйн уламжлалт болон орчин үеийн нийтлэг хэвшлийг хослуулан хөгжүүлэх замаар байгалийн баялгийг нөхөн сэргээж, төрх байдлыг нь хамгаалж, иргэний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бий болгоход чиглэгдэнэ.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: 2001-2010-аад оны хугацаанд тогтвортой хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх үе
2010-2020 оны хугацаанд экологийн баримжаат төрийн бодлого хэрэгжих үе
Хариуцах нэгж: БОЯ
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол ТӨРӨӨС ЭКОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2001-2010, 2010-2020 20140623_2626_19.docx
 Буцах