БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Амьтан
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: МОНГОЛ ОРНЫ МАЗААЛАЙ БААВГАЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2005-01-13
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 3 ДУГААР ТОГТООЛ
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн зорилго нь Говийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, тогтвортой хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн нэн ховор - мазаалай баавгайн популяцийг хамгаалах улмаар байгалийн жамаар хэвийн өсч үржих нөхцөлийг хангах болон зориудын аргаар өсгөн үржүүлэх замаар тэдгээрийн тоо толгойг нэмэгдүүлэн популяцийн тархац, тоо толгойн тогтвортой байдлыг хадгалан аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгон ашиглах бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхэд оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: 1. Мазаалай баавгайн нөөцийн хомсдлыг хязгаарлан зогсоох, тэдгээрийн хэвийн өсөлтийг хангахтай холбогдсон эрх зүй, эдийн засаг, удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож, олон улсын жишигт нийцүүлнэ.
2.Мазаалай баавгайн популяцийг уугуул нутагт нь хамгаалж, байгалийн жамаар өсч үржих тааламжтай нөхцлийг бүрдүүлэх тэдгээрийн тархац нутгийг хамгаалах менежментийг төгөлдөршүүлнэ.
3. Дэлхийн болон үндэсний хэмжээнд ховордож, устах аюулд орсон мазаалай баавгайг уугуул нутагт нь гаршуулан тэжээх, зориудаар өсгөн үржүүлэх, сэргээн нутагшуулах, удмын санг хадгалах замаар тэдгээрийн тоо толгойн тогтвортой өсөлтийг хангах дэвшилтэт арга, технологийг нэвтрүүлнэ.
4. Уур амьсгалын дулааралт, байгалийн нөөцийн хомсдол, орчны бохирдлоос мазаалай баавгайн популяци, удмын санг хамгаалах салбар хоорондын бодлого баримтална.
5. Мазаалай баавгайн популяцийг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, судалгаа, шинжилгээний ажлыг өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн эрчимжүүлж, шинжлэх ухааны дэвшилтэт ололт, технологийг нэвтрүүлнэ.
6.Нэн ховор - мазаалай баавгайн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад бүх нийтэд мэдлэг, хүмүүжил олгох сургалт сурталчилгааны ажлыг сайжруулна.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: 2013-2018 он
Хариуцах нэгж: Мазаалай үржүүлэх, хамгаалах төв
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол МОНГОЛ ОРНЫ МАЗААЛАЙ БААВГАЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2013-2018 он 20131225_5863_16.pdf
 Буцах