БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Ногоон хөгжил
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2010-07-15
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоолын хавсралт
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2010 20170418_2012_46.doc
 Буцах