БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж дууссан
Байгаль орчны салбар: Амьтан
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2000-04-14
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: УИХ-ын 2000 оны 31 дүгээр тогтоол
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн зорилго нь бугын байгалийн жамаар хэвийн өсч үржих нөхцөлийг хангах, зориудаар үржүүлж, цөм сүргийг хамгаалах замаар тэдгээрийн тоо толгойг нэмэгдүүлэн зохистой ашиглалт явуулахад чиглэнэ.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: 1.нэгдүгээр үе шат 2000-2002 он хүртэл
2.хоёрдугаар үе 2002-2006 онд
Хариуцах нэгж: Байгаль орчны яам
 Буцах