БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 1998-04-29
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр: Монгол Улсын Их Хурлын 29 тогтоол
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол орны экологийн тэнцлийг хангахад онцгой ач холбогдол бүхий газар нутгийг хамарсан тусгай хамгалалттай газар нутгийн сүлжээг өөрийн орны өвөрмөц нөхцөл байдал болон олон улсын жишиг, хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтооход оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: Хөтөлбөр нь байгаль, орчныг хамгаалах бусад хөтөлбөр, нийгэм, эдийн засаг, бүс нутгийг хөгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагаатай уялдан, харилцан зохицсон байх.
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд өргөнөөр оролцох нөхцөл бүрдүүлж, тэдний хувь нэмрийг хөхүүлэн дэмжих.
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Монгол орны өргөн уудам нутгийн байгаль, цаг уурын өвөрмөц нөхцөл, аж ахуй эрхлэх онцлог, иргэдийн нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан уян хатан байх.
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: Нэг дэх үе шат : 1998- 2005 он хүртэл
Хоёр дахь үе шат: 2005 - 2015 он
Гурав дахь үе шат: 2015 оноос хойш.
Хариуцах нэгж: Тухайн Засгийн газар бүрэн эрхийнхээ хугацаанд Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж биелэлтийг хангана.
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 1998-2015 20131225_9797_17.docx
 Буцах