БО-ны бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Батлагдсан бодлого, хөтөлбөр
Баталсан байгууллагын нэр: УИХ-аар батлагдсан
Бодлого, хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: Үндэсний
Бодлого, хөтөлбөрийн статус: Хэрэгжиж байгаа
Байгаль орчны салбар: Хүлэмжийн хий
Бодлого, хөтөлбөрийн нэр: ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
Бодлого, хөтөлбөр баталсан огноо: 2015-06-19
Бодлого, хөтөлбөр баталсан тогтоол, шийдвэрийн нэр:
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилго: Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын зорилго нь улс орны өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэгцээг тасралтгүй, найдвартай хангах, цаашид эрчим хүч экспортлогч орон болоход оршино.
Бодлого, хөтөлбөрийн зорилт: 3.1.Монгол Улсын эрчим хүчний нөөц боломж, тулгамдаж байгаа асуудалд үндэслэн Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогод дараах стратегийн зорилгыг дэвшүүлж байна:
Хэрэгжүүлэх хугацаа, үе шат: 2015-2030
Бодлого, хөтөлбөрийн файл
Файлын төрөл Бичигдсэн хэл Гарчиг Хугацаа Файлын нэр
1 Бодлого, хөтөлбөрийн үндсэн баримт бичиг Монгол ТӨРӨӨС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015-2030 20160126_6722_29.doc
 Буцах