Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг Сум Хэрэг гарсан газар Зөрчил илрүүлсэн огноо Гэмт хэрэг, зөрчлийн төрөл Гэмт хэрэг, зөрчлийн ангилал Оногдуулсан арга хэмжээ ...
1 2016 Улаанбаатар Баянзүрх 8-р хороо 2016-12-11 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлсэн
2 2016 Улаанбаатар Чингэлтэй 19-р хороо 2016-03-06 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн
3 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 19-р хороо 2016-10-02 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Нэгтгэсэн
4 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 19-р хороо 2016-09-09 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Ажиллагаанд
5 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 19-р хороо 2016-09-03 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн
6 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 19-р хороо 2016-09-02 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Түдгэлзүүлсэн
7 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 19-р хороо 2016-05-13 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Түдгэлзүүлсэн
8 2016 Улаанбаатар Баянгол 2-р хороо 2016-11-22 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн
9 2016 Улаанбаатар Баянгол 3-р хороо 2016-10-30 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн
10 2016 Хэнтий Батширээт 4-р хороо 2016-09-12 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих Хүндэвтэр Яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлсэн