Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
1 2011 Сэлэнгэ Мандал 2011-05-16 4000000.00 4000000.00
2 2011 Дорнод Баян Уул 2011-05-05 9000000.00 0.00 7000000.00
3 2011 Дорнод Баян Уул 2011-05-05 3500000.00 0.00 3000000.00
4 2011 Дорнод Чулуунхороот 2011-03-31 8000000.00 0.00
5 2011 Сэлэнгэ Ерөө 2011-03-14 3500000.00 3500000.00
6 2011 Сэлэнгэ Ерөө 2011-02-26 640737.00 0.00 15000000.00
7 2011 Сэлэнгэ Ерөө 2011-02-26 461118.00 0.00
8 2011 Сэлэнгэ Хүдэр 2011-03-18 3876000.00 0.00
9 2015 Улаанбаатар Налайх 2015-03-09
10 2011 Хэнтий Өмнөдэлгэр 2011-04-12 10000000.00 0.00