Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
1 2011 Архангай Цэнхэр 2011-03-03 4788800.00 0.00
2 2011 Архангай Цэнхэр 2011-01-30 2700000.00 0.00
3 2011 Архангай Төвшрүүлэх 2011-01-27 2000000.00 0.00
4 2011 Архангай Булган 2011-02-15 3850000.00 0.00
5 2011 Архангай Цэнхэр 2011-05-17 5600000.00 0.00
6 2011 Архангай Өндөр Улаан 2011-05-08 6500000.00 0.00
7 2010 Архангай Булган 2010-10-20 5300000.00 0.00
8 2011 Архангай Төвшрүүлэх 2011-11-10 5600000.00 0.00
9 2011 Архангай Булган 2011-03-01 4500000.00 0.00
10 2011 Архангай Цэнхэр 2011-02-28 3968000.00 0.00