Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
411 2011 Архангай Булган 2011-03-28 2140000.00 0.00
412 2011 Архангай Цэнхэр 2011-02-28 3968000.00 0.00
413 2011 Архангай Цэнхэр 2011-01-30 2700000.00 0.00
414 2011 Архангай Цэнхэр 2011-03-03 4788800.00 0.00
415 2011 Архангай Төвшрүүлэх 2011-01-27 2000000.00 0.00