Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ

Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар 2019 он
Ангилал Талбайн хэмжээ, га
1 Хөдөө аж ахуйн газар 0.00
2 Бэлчээр 0.00
3 Хадлан 0.00
4 Тариалан 0.00
5 Атаршсан газар 0.00
6 ХАА-н барилга байгуулам-жийн дэвсгэр газар 0.00
7 ХАА-н хэрэгцээнд тохиромжгүй газар 0.00
8 Хот тосгон, бусад суурины газар 32.00
9 Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар 0.00
10 Үйлдвэрийн газар 0.00
11 Уурхайн газар 0.00
12 Нийтийн эдэлбэрийн газар 32.00
13 Гэр хорооллын газар 0.00
14 Зам, шугам сүлжээний газар 0.00
15 Төмөр зам 0.00
16 Авто зам 0.00
17 Агаарын тээврийн зогсоолын газар 0.00
18 Усан тээврийн зогсоолын газар 0.00
19 Шугам сүлжээний газар 0.00
20 Ойн сан бүхий газар 0.00
21 Ойгоор бүрхэгдсэн газар 0.00
22 Ой модыг нь огтолсон газар 0.00
23 Мод үржүүлгийн газар 0.00
24 Ой тэлэн ургах нөөц газар 0.00
25 Усны сан бүхий газар 0.00
26 Мөрөн гол, горхи, булаг, шанд 0.00
27 Нуур, цөөрөм, тойром 0.00
28 Мөнх цас, мөсөн гол 0.00
Нийт талбай 32.00
Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар 2019 он
Үндсэн ангилал Талбайн хэмжээ, га
1 Хөдөө аж ахуйн газар 0.00
2 Хот тосгон, бусад суурины газар 32.00
3 Зам, шугам сүлжээний газар 0.00
4 Ойн сан бүхий газар 0.00
5 Усны сан бүхий газар 0.00
Нийт талбай 32.00
Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар 2019 он
Үндсэн ангилал Дэд ангилал Талбайн хэмжээ, га
1 Хөдөө аж ахуйн газар Бэлчээр 0.00
2 Хөдөө аж ахуйн газар Хадлан 0.00
3 Хөдөө аж ахуйн газар Тариалан 0.00
4 Хөдөө аж ахуйн газар Атаршсан газар 0.00
5 Хөдөө аж ахуйн газар ХАА-н барилга байгуулам-жийн дэвсгэр газар 0.00
6 Хөдөө аж ахуйн газар ХАА-н хэрэгцээнд тохиромжгүй газар 0.00
7 Хот тосгон, бусад суурины газар Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар 0.00
8 Хот тосгон, бусад суурины газар Үйлдвэрийн газар 0.00
9 Хот тосгон, бусад суурины газар Уурхайн газар 0.00
10 Хот тосгон, бусад суурины газар Нийтийн эдэлбэрийн газар 32.00
11 Хот тосгон, бусад суурины газар Гэр хорооллын газар 0.00
12 Зам, шугам сүлжээний газар Төмөр зам 0.00
13 Зам, шугам сүлжээний газар Авто зам 0.00
14 Зам, шугам сүлжээний газар Агаарын тээврийн зогсоолын газар 0.00
15 Зам, шугам сүлжээний газар Усан тээврийн зогсоолын газар 0.00
16 Зам, шугам сүлжээний газар Шугам сүлжээний газар 0.00
17 Ойн сан бүхий газар Ойгоор бүрхэгдсэн газар 0.00
18 Ойн сан бүхий газар Ой модыг нь огтолсон газар 0.00
19 Ойн сан бүхий газар Мод үржүүлгийн газар 0.00
20 Ойн сан бүхий газар Ой тэлэн ургах нөөц газар 0.00
21 Усны сан бүхий газар Мөрөн гол, горхи, булаг, шанд 0.00
22 Усны сан бүхий газар Нуур, цөөрөм, тойром 0.00
23 Усны сан бүхий газар Мөнх цас, мөсөн гол 0.00
Нийт талбай 32.00