Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
1 2019 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
2 2019 Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар 32.00 Дэлгэрэнгүй
3 2019 Байгалийн нөөц газар 2044351.60 Дэлгэрэнгүй
4 2019 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.10 Дэлгэрэнгүй
5 2019 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
6 2019 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 33.80 Дэлгэрэнгүй
7 2019 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
8 2019 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
9 2019 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.70 Дэлгэрэнгүй
10 2019 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 21140880.70 Дэлгэрэнгүй