Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
1 2004 Аймаг дундын отрын бэлчээр 199200.00 Дэлгэрэнгүй
2 2006 Аймаг дундын отрын бэлчээр 233060.00 Дэлгэрэнгүй
3 2014 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
4 2018 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
5 2005 Аймаг дундын отрын бэлчээр 311860.00 Дэлгэрэнгүй
6 2011 Аймаг дундын отрын бэлчээр 557313.80 Дэлгэрэнгүй
7 2003 Аймаг дундын отрын бэлчээр 199200.00 Дэлгэрэнгүй
8 2015 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
9 2009 Аймаг дундын отрын бэлчээр 503061.70 Дэлгэрэнгүй
10 2013 Аймаг дундын отрын бэлчээр 586213.80 Дэлгэрэнгүй