Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
1 2003 Улсын хилийн зурвас газар 3104412.30 Дэлгэрэнгүй
2 2003 Дархан цаазат газар 10919403.20 Дэлгэрэнгүй
3 2003 Байгалийн цогцолборт газар 8099421.00 Дэлгэрэнгүй
4 2003 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 117087.10 Дэлгэрэнгүй
5 2003 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 2995.53 Дэлгэрэнгүй
6 2003 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
7 2003 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 11890.00 Дэлгэрэнгүй
8 2003 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 24.20 Дэлгэрэнгүй
9 2003 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 20864836.20 Дэлгэрэнгүй
10 2003 Аймаг дундын отрын бэлчээр 199200.00 Дэлгэрэнгүй