Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
81 2013 Аймаг дундын отрын бэлчээр 586213.80 Дэлгэрэнгүй
82 2013 Байгалийн нөөц газар 1851771.32 Дэлгэрэнгүй
83 2013 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
84 2013 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
85 2013 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 27.38 Дэлгэрэнгүй
86 2013 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
87 2013 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
88 2013 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
89 2013 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 20948300.32 Дэлгэрэнгүй
90 2013 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй