Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
71 2014 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
72 2014 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 27.38 Дэлгэрэнгүй
73 2014 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
74 2014 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
75 2014 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
76 2014 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 21140880.62 Дэлгэрэнгүй
77 2014 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
78 2014 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй
79 2014 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 22960.00 Дэлгэрэнгүй
80 2014 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй