Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
61 2015 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
62 2015 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
63 2015 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 21140880.62 Дэлгэрэнгүй
64 2015 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
65 2015 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй
66 2015 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 22960.00 Дэлгэрэнгүй
67 2015 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
68 2014 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
69 2014 Байгалийн нөөц газар 2044351.62 Дэлгэрэнгүй
70 2014 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй