Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
41 2017 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
42 2016 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
43 2016 Байгалийн нөөц газар 2044351.62 Дэлгэрэнгүй
44 2016 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
45 2016 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
46 2016 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 33.68 Дэлгэрэнгүй
47 2016 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
48 2016 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
49 2016 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
50 2016 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 21140880.62 Дэлгэрэнгүй