Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
31 2017 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
32 2017 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
33 2017 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 33.68 Дэлгэрэнгүй
34 2017 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
35 2017 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
36 2017 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
37 2017 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 21140880.62 Дэлгэрэнгүй
38 2017 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
39 2017 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй
40 2017 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 22960.00 Дэлгэрэнгүй