Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
21 2018 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
22 2018 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
23 2018 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.70 Дэлгэрэнгүй
24 2018 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 21140880.70 Дэлгэрэнгүй
25 2018 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
26 2018 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.90 Дэлгэрэнгүй
27 2018 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 34961.50 Дэлгэрэнгүй
28 2018 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
29 2017 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
30 2017 Байгалийн нөөц газар 2044351.62 Дэлгэрэнгүй