Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
221 2003 Улсын хилийн зурвас газар 3104412.30 Дэлгэрэнгүй
222 2003 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 2995.53 Дэлгэрэнгүй
223 2003 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 1400.00 Дэлгэрэнгүй