Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
11 2019 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
12 2019 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.90 Дэлгэрэнгүй
13 2019 Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар 28400.00 Дэлгэрэнгүй
14 2019 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 36125.80 Дэлгэрэнгүй
15 2019 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
16 2018 Аймаг дундын отрын бэлчээр 691413.80 Дэлгэрэнгүй
17 2018 Байгалийн нөөц газар 2044351.60 Дэлгэрэнгүй
18 2018 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.10 Дэлгэрэнгүй
19 2018 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
20 2018 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 33.70 Дэлгэрэнгүй