Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
141 2009 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 20943927.00 Дэлгэрэнгүй
142 2009 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
143 2009 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй
144 2009 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 2521.79 Дэлгэрэнгүй
145 2009 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
146 2008 Аймаг дундын отрын бэлчээр 378661.70 Дэлгэрэнгүй
147 2008 Байгалийн нөөц газар 1847398.00 Дэлгэрэнгүй
148 2008 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
149 2008 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
150 2008 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 26.20 Дэлгэрэнгүй