Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
131 2010 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 2521.79 Дэлгэрэнгүй
132 2010 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
133 2009 Аймаг дундын отрын бэлчээр 503061.70 Дэлгэрэнгүй
134 2009 Байгалийн нөөц газар 1847398.00 Дэлгэрэнгүй
135 2009 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
136 2009 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
137 2009 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 26.20 Дэлгэрэнгүй
138 2009 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
139 2009 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
140 2009 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 218052.40 Дэлгэрэнгүй