Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
121 2010 Байгалийн нөөц газар 1847398.00 Дэлгэрэнгүй
122 2010 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
123 2010 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
124 2010 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 26.20 Дэлгэрэнгүй
125 2010 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
126 2010 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
127 2010 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
128 2010 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 20943927.00 Дэлгэрэнгүй
129 2010 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
130 2010 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй