Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
101 2012 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
102 2012 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 20948300.32 Дэлгэрэнгүй
103 2012 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
104 2012 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй
105 2012 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 22960.00 Дэлгэрэнгүй
106 2012 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
107 2011 Аймаг дундын отрын бэлчээр 557313.80 Дэлгэрэнгүй
108 2011 Байгалийн нөөц газар 1847398.00 Дэлгэрэнгүй
109 2011 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
110 2011 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй