Газарт учруулсан хохирлын мэдээ

Дундговь аймаг, 2019 он
Ангилал Талбайн хэмжээ, га
1 Тариалангийн газар 0.00
2 Салхины эвдрэлд орсон 0.00
3 Усны эвдрэлд орсон 0.00
4 Үржил шимийн бууралттай 0.00
5 Мэрэгчид, хортон шавьжинд нэрвэгдсэн 0.00
6 Хөрс бохирдсон 0.00
7 Химийн бодисор бохирдсон 0.00
8 Онц аюултай хог ургамалд нэрвэгдсэн 0.00
9 Бусад 0.00
10 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар 863,809.60
11 Талхлагдсан 0.00
12 Салхи, усны эвдрэлд орсон 0.00
13 Намагжсан 0.00
14 Элсний нүүлтэд орсон 0.00
15 Мэрэгчид, хортон шавьжид идэгдсэн 863807.30
16 Цөлжсөн 0.00
17 Ашигт малтмалын олборлолтонд өртсөн 2.30
18 Газрын тосны олборлолтоос бохирдсон 0.00
19 Хот тосгон, бусад суурин газар 2,873.50
20 Ургамлан бүрхэвчгүй болсон 0.00
21 Элсний нүүлтэд орсон 0.00
22 Химийн болон цацраг идэвхт бодисоор хордсон 0.00
23 Үйлдвэрийн хог хаягдлаар бохирдсон 0.00
24 Ахуйн хог хаягдлаар бохирдсон 2873.50
25 Бусад 0.00
26 Ойн сан бүхий газар 0.00
27 Түймэрт нэрвэгдсэн 0.00
28 Өвчин, хортон шавьжид идэгдсэн 0.00
29 Мод, бут, сөөг, загийг устгасан 0.00
30 Ашигт малтмалын олборлолтонд өртсөн 0.00
31 Бусад 0.00
32 Усны сан бүхий газарт 0.00
33 Гадаргын болон гүний ус бохирдсон 0.00
34 Yйлдвэрийн хордолт, бохирдолтод өртсөн эрэг хавийн газар 0.00
35 Ашигт малтмалын олборлолтоос эвдрэлд өртсөн эрэг хавийн газар 0.00
36 Бусад 0.00
37 Ухагдаж эвдэрсэн газар 47.10
38 Геологийн эрэл хайгуулын ажлаас 0.00
39 Ашигт малтмалын олборлолтоос 46.70
40 Батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны улмаас 0.00
41 Барилга, инженерийн шугам сүлжээ барих, засвар үйлчилгээ хийх ажлаас 0.00
42 Зам тээвэр холбооны барилга засвар, үйлчилгээний ажлаас 0.40
Нийт талбай 866,730.20
Дундговь аймаг, 2019 он
Үндсэн ангилал Талбайн хэмжээ, га
1 Тариалангийн газар 0.00
2 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар 863809.60
3 Хот тосгон, бусад суурин газар 2873.50
4 Ойн сан бүхий газар 0.00
5 Усны сан бүхий газарт 0.00
6 Ухагдаж эвдэрсэн газар 47.10
Нийт талбай 866,730.20
Дундговь аймаг, 2019 он
Үндсэн ангилал Дэд ангилал Талбайн хэмжээ, га
1 Тариалангийн газар Салхины эвдрэлд орсон 0.00
2 Тариалангийн газар Усны эвдрэлд орсон 0.00
3 Тариалангийн газар Үржил шимийн бууралттай 0.00
4 Тариалангийн газар Мэрэгчид, хортон шавьжинд нэрвэгдсэн 0.00
5 Тариалангийн газар Хөрс бохирдсон 0.00
6 Тариалангийн газар Химийн бодисор бохирдсон 0.00
7 Тариалангийн газар Онц аюултай хог ургамалд нэрвэгдсэн 0.00
8 Тариалангийн газар Бусад 0.00
9 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Талхлагдсан 0.00
10 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Салхи, усны эвдрэлд орсон 0.00
11 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Намагжсан 0.00
12 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Элсний нүүлтэд орсон 0.00
13 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Мэрэгчид, хортон шавьжид идэгдсэн 863807.30
14 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Цөлжсөн 0.00
15 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Ашигт малтмалын олборлолтонд өртсөн 2.30
16 Бэлчээрт ба бусад өвслөг ургамалт газар Газрын тосны олборлолтоос бохирдсон 0.00
17 Хот тосгон, бусад суурин газар Ургамлан бүрхэвчгүй болсон 0.00
18 Хот тосгон, бусад суурин газар Элсний нүүлтэд орсон 0.00
19 Хот тосгон, бусад суурин газар Химийн болон цацраг идэвхт бодисоор хордсон 0.00
20 Хот тосгон, бусад суурин газар Үйлдвэрийн хог хаягдлаар бохирдсон 0.00
21 Хот тосгон, бусад суурин газар Ахуйн хог хаягдлаар бохирдсон 2873.50
22 Хот тосгон, бусад суурин газар Бусад 0.00
23 Ойн сан бүхий газар Түймэрт нэрвэгдсэн 0.00
24 Ойн сан бүхий газар Өвчин, хортон шавьжид идэгдсэн 0.00
25 Ойн сан бүхий газар Мод, бут, сөөг, загийг устгасан 0.00
26 Ойн сан бүхий газар Ашигт малтмалын олборлолтонд өртсөн 0.00
27 Ойн сан бүхий газар Бусад 0.00
28 Усны сан бүхий газарт Гадаргын болон гүний ус бохирдсон 0.00
29 Усны сан бүхий газарт Yйлдвэрийн хордолт, бохирдолтод өртсөн эрэг хавийн газар 0.00
30 Усны сан бүхий газарт Ашигт малтмалын олборлолтоос эвдрэлд өртсөн эрэг хавийн газар 0.00
31 Усны сан бүхий газарт Бусад 0.00
32 Ухагдаж эвдэрсэн газар Геологийн эрэл хайгуулын ажлаас 0.00
33 Ухагдаж эвдэрсэн газар Ашигт малтмалын олборлолтоос 46.70
34 Ухагдаж эвдэрсэн газар Батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны улмаас 0.00
35 Ухагдаж эвдэрсэн газар Барилга, инженерийн шугам сүлжээ барих, засвар үйлчилгээ хийх ажлаас 0.00
36 Ухагдаж эвдэрсэн газар Зам тээвэр холбооны барилга засвар, үйлчилгээний ажлаас 0.40
Нийт талбай 866,730.20