Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
1 2016 Улаанбаатар 0.00 Дэлгэрэнгүй
2 2015 Дорнод 23.21 Дэлгэрэнгүй
3 2016 Дорноговь 31.10 Дэлгэрэнгүй
4 2017 Улаанбаатар 57.17 Дэлгэрэнгүй
5 2019 Баянхонгор 83.80 Дэлгэрэнгүй
6 2016 Орхон 162.58 Дэлгэрэнгүй
7 2015 Орхон 163.76 Дэлгэрэнгүй
8 2014 Дорнод 247.19 Дэлгэрэнгүй
9 2010 Дорноговь 318.40 Дэлгэрэнгүй
10 2018 Орхон 346.10 Дэлгэрэнгүй