Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
1 2012 Архангай 258649.00 Дэлгэрэнгүй
2 2019 Архангай 552370.30 Дэлгэрэнгүй
3 2007 Архангай 648744.70 Дэлгэрэнгүй
4 2017 Архангай 290508.93 Дэлгэрэнгүй
5 2006 Архангай 50523.45 Дэлгэрэнгүй
6 2005 Архангай 93895.90 Дэлгэрэнгүй
7 2014 Архангай 1239330.14 Дэлгэрэнгүй
8 2016 Архангай 315118.35 Дэлгэрэнгүй
9 2015 Архангай 236452.50 Дэлгэрэнгүй
10 2010 Архангай 266727.20 Дэлгэрэнгүй