Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
1 2003 Увс 70851.76 Дэлгэрэнгүй
2 2003 Баянхонгор 125632.05 Дэлгэрэнгүй
3 2003 Өмнөговь 52301.20 Дэлгэрэнгүй
4 2003 Говь Алтай 529184.00 Дэлгэрэнгүй
5 2003 Төв 1180544.00 Дэлгэрэнгүй
6 2003 Сэлэнгэ 346958.50 Дэлгэрэнгүй
7 2003 Орхон 14669.90 Дэлгэрэнгүй
8 2003 Архангай 711922.60 Дэлгэрэнгүй
9 2003 Өвөрхангай 680573.50 Дэлгэрэнгүй
10 2003 Говьсүмбэр 8257.80 Дэлгэрэнгүй