Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
81 2016 Сүхбаатар 483585.00 Дэлгэрэнгүй
82 2016 Сэлэнгэ 318716.05 Дэлгэрэнгүй
83 2016 Төв 282423.09 Дэлгэрэнгүй
84 2016 Увс 40966.30 Дэлгэрэнгүй
85 2016 Улаанбаатар 0.00 Дэлгэрэнгүй
86 2016 Ховд 17616.00 Дэлгэрэнгүй
87 2016 Хөвсгөл 783853.62 Дэлгэрэнгүй
88 2016 Хэнтий 98597.71 Дэлгэрэнгүй
89 2015 Архангай 236452.50 Дэлгэрэнгүй
90 2015 Баян Өлгий 30489.92 Дэлгэрэнгүй