Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
71 2016 Говь Алтай 734525.71 Дэлгэрэнгүй
72 2016 Говьсүмбэр 5384.69 Дэлгэрэнгүй
73 2016 Дархан Уул 1743.25 Дэлгэрэнгүй
74 2016 Дорноговь 31.10 Дэлгэрэнгүй
75 2016 Дорнод 1097471.52 Дэлгэрэнгүй
76 2016 Дундговь 1731922.40 Дэлгэрэнгүй
77 2016 Завхан 605024.10 Дэлгэрэнгүй
78 2016 Орхон 162.58 Дэлгэрэнгүй
79 2016 Өвөрхангай 107838.56 Дэлгэрэнгүй
80 2016 Өмнөговь 1932.27 Дэлгэрэнгүй