Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
61 2017 Төв 294027.59 Дэлгэрэнгүй
62 2017 Увс 56162.33 Дэлгэрэнгүй
63 2017 Улаанбаатар 57.17 Дэлгэрэнгүй
64 2017 Ховд 45584.10 Дэлгэрэнгүй
65 2017 Хөвсгөл 267609.40 Дэлгэрэнгүй
66 2017 Хэнтий 40746.00 Дэлгэрэнгүй
67 2016 Архангай 315118.35 Дэлгэрэнгүй
68 2016 Баян Өлгий 37123.95 Дэлгэрэнгүй
69 2016 Баянхонгор 181892.79 Дэлгэрэнгүй
70 2016 Булган 129011.87 Дэлгэрэнгүй