Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
51 2017 Дархан Уул 3850.40 Дэлгэрэнгүй
52 2017 Дорноговь 331020.00 Дэлгэрэнгүй
53 2017 Дорнод 2452.19 Дэлгэрэнгүй
54 2017 Дундговь 208324.91 Дэлгэрэнгүй
55 2017 Завхан 513881.10 Дэлгэрэнгүй
56 2017 Орхон 7437.68 Дэлгэрэнгүй
57 2017 Өвөрхангай 30594.08 Дэлгэрэнгүй
58 2017 Өмнөговь 5299.28 Дэлгэрэнгүй
59 2017 Сүхбаатар 137785.04 Дэлгэрэнгүй
60 2017 Сэлэнгэ 126585.14 Дэлгэрэнгүй