Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
41 2018 Улаанбаатар 8781.10 Дэлгэрэнгүй
42 2018 Ховд 525617.00 Дэлгэрэнгүй
43 2018 Хөвсгөл 378408.80 Дэлгэрэнгүй
44 2018 Хэнтий 193658.90 Дэлгэрэнгүй
45 2017 Архангай 290508.93 Дэлгэрэнгүй
46 2017 Баян Өлгий 177849.79 Дэлгэрэнгүй
47 2017 Баянхонгор 30087.68 Дэлгэрэнгүй
48 2017 Булган 130673.44 Дэлгэрэнгүй
49 2017 Говь Алтай 734787.79 Дэлгэрэнгүй
50 2017 Говьсүмбэр 23426.99 Дэлгэрэнгүй