Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
31 2018 Дорнод 2770.80 Дэлгэрэнгүй
32 2018 Дундговь 883383.20 Дэлгэрэнгүй
33 2018 Завхан 410214.60 Дэлгэрэнгүй
34 2018 Орхон 346.10 Дэлгэрэнгүй
35 2018 Өвөрхангай 36321.50 Дэлгэрэнгүй
36 2018 Өмнөговь 12901.87 Дэлгэрэнгүй
37 2018 Сүхбаатар 1072499.00 Дэлгэрэнгүй
38 2018 Сэлэнгэ 113596.60 Дэлгэрэнгүй
39 2018 Төв 1325716.50 Дэлгэрэнгүй
40 2018 Увс 64042.83 Дэлгэрэнгүй