Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
371 2003 Улаанбаатар 11117.30 Дэлгэрэнгүй
372 2003 Ховд 456077.50 Дэлгэрэнгүй
373 2003 Хөвсгөл 3143927.60 Дэлгэрэнгүй
374 2003 Хэнтий 238212.00 Дэлгэрэнгүй