Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
361 2003 Дорнод 2789915.30 Дэлгэрэнгүй
362 2003 Дундговь 194031.10 Дэлгэрэнгүй
363 2003 Завхан 248777.80 Дэлгэрэнгүй
364 2003 Орхон 14669.90 Дэлгэрэнгүй
365 2003 Өвөрхангай 680573.50 Дэлгэрэнгүй
366 2003 Өмнөговь 52301.20 Дэлгэрэнгүй
367 2003 Сүхбаатар 976468.50 Дэлгэрэнгүй
368 2003 Сэлэнгэ 346958.50 Дэлгэрэнгүй
369 2003 Төв 1180544.00 Дэлгэрэнгүй
370 2003 Увс 70851.76 Дэлгэрэнгүй