Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
351 2004 Хөвсгөл 1921326.80 Дэлгэрэнгүй
352 2004 Хэнтий 152637.90 Дэлгэрэнгүй
353 2003 Архангай 711922.60 Дэлгэрэнгүй
354 2003 Баян Өлгий 296293.40 Дэлгэрэнгүй
355 2003 Баянхонгор 125632.05 Дэлгэрэнгүй
356 2003 Булган 879236.20 Дэлгэрэнгүй
357 2003 Говь Алтай 529184.00 Дэлгэрэнгүй
358 2003 Говьсүмбэр 8257.80 Дэлгэрэнгүй
359 2003 Дархан Уул 24133.90 Дэлгэрэнгүй
360 2003 Дорноговь 167417.10 Дэлгэрэнгүй