Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
341 2004 Завхан 1494592.00 Дэлгэрэнгүй
342 2004 Орхон 11209.50 Дэлгэрэнгүй
343 2004 Өвөрхангай 680573.46 Дэлгэрэнгүй
344 2004 Өмнөговь 55514.10 Дэлгэрэнгүй
345 2004 Сүхбаатар 1237235.00 Дэлгэрэнгүй
346 2004 Сэлэнгэ 460572.15 Дэлгэрэнгүй
347 2004 Төв 824468.50 Дэлгэрэнгүй
348 2004 Увс 17521.40 Дэлгэрэнгүй
349 2004 Улаанбаатар 11204.10 Дэлгэрэнгүй
350 2004 Ховд 609278.25 Дэлгэрэнгүй