Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
331 2004 Архангай 709122.60 Дэлгэрэнгүй
332 2004 Баян Өлгий 206949.90 Дэлгэрэнгүй
333 2004 Баянхонгор 201458.85 Дэлгэрэнгүй
334 2004 Булган 867933.00 Дэлгэрэнгүй
335 2004 Говь Алтай 533761.00 Дэлгэрэнгүй
336 2004 Говьсүмбэр 508.99 Дэлгэрэнгүй
337 2004 Дархан Уул 29012.40 Дэлгэрэнгүй
338 2004 Дорноговь 2269.90 Дэлгэрэнгүй
339 2004 Дорнод 2090378.40 Дэлгэрэнгүй
340 2004 Дундговь 964711.50 Дэлгэрэнгүй