Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
321 2005 Өвөрхангай 573760.46 Дэлгэрэнгүй
322 2005 Өмнөговь 1992197.80 Дэлгэрэнгүй
323 2005 Сүхбаатар 2125324.10 Дэлгэрэнгүй
324 2005 Сэлэнгэ 440914.20 Дэлгэрэнгүй
325 2005 Төв 486775.20 Дэлгэрэнгүй
326 2005 Увс 69686.08 Дэлгэрэнгүй
327 2005 Улаанбаатар 11166.10 Дэлгэрэнгүй
328 2005 Ховд 216170.45 Дэлгэрэнгүй
329 2005 Хөвсгөл 459050.70 Дэлгэрэнгүй
330 2005 Хэнтий 163304.50 Дэлгэрэнгүй