Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
311 2005 Баянхонгор 189445.35 Дэлгэрэнгүй
312 2005 Булган 441073.00 Дэлгэрэнгүй
313 2005 Говь Алтай 96760.23 Дэлгэрэнгүй
314 2005 Говьсүмбэр 1155.80 Дэлгэрэнгүй
315 2005 Дархан Уул 23996.60 Дэлгэрэнгүй
316 2005 Дорноговь 1435.15 Дэлгэрэнгүй
317 2005 Дорнод 2113567.70 Дэлгэрэнгүй
318 2005 Дундговь 1092214.99 Дэлгэрэнгүй
319 2005 Завхан 611819.40 Дэлгэрэнгүй
320 2005 Орхон 12775.00 Дэлгэрэнгүй