Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
301 2006 Сүхбаатар 3266954.50 Дэлгэрэнгүй
302 2006 Сэлэнгэ 348715.04 Дэлгэрэнгүй
303 2006 Төв 807738.00 Дэлгэрэнгүй
304 2006 Увс 247046.91 Дэлгэрэнгүй
305 2006 Улаанбаатар 11221.80 Дэлгэрэнгүй
306 2006 Ховд 237595.61 Дэлгэрэнгүй
307 2006 Хөвсгөл 524061.80 Дэлгэрэнгүй
308 2006 Хэнтий 231452.80 Дэлгэрэнгүй
309 2005 Архангай 93895.90 Дэлгэрэнгүй
310 2005 Баян Өлгий 266097.70 Дэлгэрэнгүй