Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
291 2006 Говь Алтай 353632.90 Дэлгэрэнгүй
292 2006 Говьсүмбэр 5845.01 Дэлгэрэнгүй
293 2006 Дархан Уул 20564.40 Дэлгэрэнгүй
294 2006 Дорноговь 723.40 Дэлгэрэнгүй
295 2006 Дорнод 1709777.90 Дэлгэрэнгүй
296 2006 Дундговь 1111839.00 Дэлгэрэнгүй
297 2006 Завхан 514105.20 Дэлгэрэнгүй
298 2006 Орхон 12060.80 Дэлгэрэнгүй
299 2006 Өвөрхангай 582571.46 Дэлгэрэнгүй
300 2006 Өмнөговь 148854.44 Дэлгэрэнгүй