Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
21 2019 Хөвсгөл 861971.90 Дэлгэрэнгүй
22 2019 Хэнтий 287820.80 Дэлгэрэнгүй
23 2018 Архангай 540026.11 Дэлгэрэнгүй
24 2018 Баян Өлгий 276127.80 Дэлгэрэнгүй
25 2018 Баянхонгор 13287.40 Дэлгэрэнгүй
26 2018 Булган 460681.30 Дэлгэрэнгүй
27 2018 Говь Алтай 711912.16 Дэлгэрэнгүй
28 2018 Говьсүмбэр 23844.90 Дэлгэрэнгүй
29 2018 Дархан Уул 16898.84 Дэлгэрэнгүй
30 2018 Дорноговь 284520.90 Дэлгэрэнгүй