Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
281 2007 Төв 866125.75 Дэлгэрэнгүй
282 2007 Увс 217132.26 Дэлгэрэнгүй
283 2007 Улаанбаатар 10209.40 Дэлгэрэнгүй
284 2007 Ховд 237595.61 Дэлгэрэнгүй
285 2007 Хөвсгөл 825833.70 Дэлгэрэнгүй
286 2007 Хэнтий 414749.60 Дэлгэрэнгүй
287 2006 Архангай 50523.45 Дэлгэрэнгүй
288 2006 Баян Өлгий 423366.50 Дэлгэрэнгүй
289 2006 Баянхонгор 243686.65 Дэлгэрэнгүй
290 2006 Булган 227597.20 Дэлгэрэнгүй