Газарт учруулсан хохирлын мэдээ


Тайлант он Аймаг, хотын нэр Талбайн хэмжээ, га  
11 2019 Завхан 462519.10 Дэлгэрэнгүй
12 2019 Орхон 2650.60 Дэлгэрэнгүй
13 2019 Өвөрхангай 465440.50 Дэлгэрэнгүй
14 2019 Өмнөговь 4383.90 Дэлгэрэнгүй
15 2019 Сүхбаатар 1079764.00 Дэлгэрэнгүй
16 2019 Сэлэнгэ 93339.40 Дэлгэрэнгүй
17 2019 Төв 753007.00 Дэлгэрэнгүй
18 2019 Увс 60431.70 Дэлгэрэнгүй
19 2019 Улаанбаатар 1287.10 Дэлгэрэнгүй
20 2019 Ховд 209318.00 Дэлгэрэнгүй